แข็งแรง ม. . การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลปทุมรัตต์. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 262–274, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269526. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.