เกตุวร บ. . . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 176–185, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269478. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.