กระเดา ก. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 126–138, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269426. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.