พันธภิบาล อ. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 101–112, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269346. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.