สนั่นเอื้อ ป. . ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา ที่คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลโพนทอง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 75–87, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269341. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.