กวีมูล บ. การพัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผู้ป่วยร่วมกับสัญลักษณ์สี สำหรับจุดคัดกรองด่านหน้า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 63–74, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269340. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.