นิลพันธุ์ พ. . .; ทิดจันทึก อ. .; สายเชื้อ จ. .; ตันนุกูล ภ. . ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ร่วมกับการใช้สื่อเพลงต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 15–24, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269332. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.