นามชู ป. . การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือดและช็อกจากการติดเชื้อ ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 586–602, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269210. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.