หนองพล ธ. . การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการมีส่วนร่วม ของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 576–585, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269069. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.