แก้วคำลา ศ. . . การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 563–575, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269068. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.