ธนบดีวิวัฒ ฐ. .; ไชยรงศรี ร. การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 498–512, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268914. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.