ไชยวงค์ อ. . ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 481–497, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268913. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.