วิชิต อ. . . การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 400–409, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268752. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.