นิลสุ พ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางไตและหัวใจ: พหุกรณีศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 353–361, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268619. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.