อาชาสันติสุข . ก. . . รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 298–312, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268535. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.