คำแหงพล เ. การปฏิบัติการพยาบาลและอุปสรรคในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 285–297, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268530. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.