ชินคำ จ.; เกตุวร บ. .; พลเยี่ยม ร. . การวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด ในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 273–284, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268493. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.