ศรีศิลป์ ม. . . ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 260–272, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268487. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.