มลาไสย์ ป. . .; ขามอาราม จ. . .; กุสุมาลย์ ธ. . ผลของโปรแกรมการให้ความรู้รายบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามการรับรู้ของมารดาในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 248–259, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268486. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.