เหลือผล จ.; หานนท์ น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 212–225, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268436. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.