ทนงยิ่ง จ. .; อุปแก้ว ร.; สุขบาล ด. . การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลธวัชบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 197–211, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268348. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.