เตชะเรืองภิรมย์ ก. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของประชาชนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 163–172, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268316. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.