สุวรรณบุตร ม. . การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหนองแสง และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 141–152, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268230. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.