สายคำภา . . . ต. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกของเครือข่ายสุขภาพตำบลทรายมูล จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 128–140, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268228. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.