หลักทอง ล. การพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอส่องดาว (พชอ.) จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 105–116, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268211. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.