สุ่มมาตย์ ป. . การพัฒนารูปแบบการนำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 จังหวัดร้อยเอ็ด สู่การปฏิบัติ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 53–68, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268162. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.