หนูอินทร์ . ส. . การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 35–43, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268137. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.