รัชโพธิ์ น. . การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 3, p. 247–255, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267670. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.