จันทคัต ไ. . ผลของโปรแกรมเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนต่อการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอทุ่งเขาหลวง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 3, p. 235–246, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267666. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.