จินดาพรรณ บ. . . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 3, p. 102–111, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267060. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.