ขุราษี ล. . .; ตรีทศ ท. . ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเมืองสรวง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 3, p. 21–31, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/266484. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.