พูนวศิน ธ. .; อาภรณ์รัตน์ เ. . การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 2, p. 126–136, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265616. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.