ปากวิเศษ ว. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 2, p. 114–125, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265042. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.