พิมพ์เรือง ล. . ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้และมีโรคร่วม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 2, p. 91–103, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/264429. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.