วิมลวรรณ ธ. . โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 2, p. 18–25, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263655. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.