คงบุญ ช. . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 1, p. 139–149, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263297. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.