ชินาภาษ จ. .; สุวรัตน์ชัย ป. .; จันทวีสุข ส. .; กุลราช ว. .; เหล่าสาร ก. . . โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 1, p. 79–87, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/262484. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.