โสดาภักดิ์ ช. . รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 4, n. 1, p. 52–65, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/262270. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.