เสาะใส ท. . ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความตระหนัก การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 3, p. 132–142, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260593. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.