วรโคตร อ. . พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปี 2564. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 3, p. 98–110, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260082. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.