สารัตน์ ด. . การพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 2, p. 108–123, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/258310. Acesso em: 15 เม.ย. 2024.