จตุเทน ว. . . การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 2, p. 72–83, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/258143. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.