ดีพลงาม จ. . . ผลของโปรแกรมการเรียนรู้และติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และทักษะการใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 1, p. 217–228, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/255979. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.