สายรัตน์ ม. . . .; ทิพมณี ป. . .; บุญคงที่ จ. . .; มูลพิศูจน์ ว. . .; พลสุวรรณ น. . . ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 1, p. 99–109, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/254230. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.