เกตุเกลี้ยง ฐ. . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 1, p. 59–70, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253885. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.