เกณฑ์สาคู ส. . . ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 1, p. 80–88, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253701. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.