นิ่มสอาด บ. . . การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 1, p. 173–183, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253700. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.