นิลผาย ก. . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 1, p. 9–20, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253666. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.