ศรชัยเลิศสกุล พ. . . ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการทำงานสมองที่มีต่อสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 2, p. 206–215, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253651. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.