ตั้งภักดี ศ. .; อังคณิตย์ ม. . การประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริการให้การปรึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 2, p. 146–161, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253608. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.